bn
Skip Navigation Links
 
DANH MỤC XỬ LÝ HÓA ĐƠN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CỬA HÀNG GIÀY ANANAS!
 
Mã hóa đơn: HD001
Ngày lập: 10/1/2020 12:00:00 AM
Thành tiền: 1590000
Hình thức:
Ngân hàng:  
Mã khách hàng: KH005
Mã kế toán:

Mã hóa đơn: HD002
Ngày lập: 10/1/2020 12:00:00 AM
Thành tiền: 690000
Hình thức:
Ngân hàng:  
Mã khách hàng: KH010
Mã kế toán:

Mã hóa đơn: HD003
Ngày lập: 10/2/2020 12:00:00 AM
Thành tiền: 690000
Hình thức:
Ngân hàng:  
Mã khách hàng: KH005
Mã kế toán: NV004

Mã hóa đơn: HD004
Ngày lập: 10/2/2020 12:00:00 AM
Thành tiền: 790000
Hình thức:
Ngân hàng:  
Mã khách hàng: KH007
Mã kế toán: NV003

Mã hóa đơn: HD005
Ngày lập: 10/3/2020 12:00:00 AM
Thành tiền: 690000
Hình thức:
Ngân hàng:  
Mã khách hàng: KH007
Mã kế toán: NV005

Mã hóa đơn: HD006
Ngày lập: 10/3/2020 12:00:00 AM
Thành tiền: 210000
Hình thức:
Ngân hàng:  
Mã khách hàng: KH007
Mã kế toán: NV003

Mã hóa đơn: HD007
Ngày lập: 10/4/2020 12:00:00 AM
Thành tiền: 400000
Hình thức:
Ngân hàng:  
Mã khách hàng: KH002
Mã kế toán: NV002

Mã hóa đơn: HD008
Ngày lập: 10/4/2020 12:00:00 AM
Thành tiền: 590000
Hình thức:
Ngân hàng:  
Mã khách hàng: KH005
Mã kế toán: NV001

Mã hóa đơn: HD011
Ngày lập: 11/8/2020 12:00:00 AM
Thành tiền: 250000
Hình thức:
Ngân hàng:  
Mã khách hàng: KH003
Mã kế toán: NV001

Mã hóa đơn: HD012
Ngày lập: 5/18/2020 12:00:00 AM
Thành tiền: 250000
Hình thức:
Ngân hàng:  
Mã khách hàng: KH003
Mã kế toán: NV001

Mã hóa đơn: HD013
Ngày lập: 11/8/2020 12:00:00 AM
Thành tiền: 250000
Hình thức:
Ngân hàng:  
Mã khách hàng: KH003
Mã kế toán: NV001

Mã hóa đơn: HD014
Ngày lập: 11/8/2020 12:00:00 AM
Thành tiền: 250000
Hình thức:
Ngân hàng:  
Mã khách hàng: KH003
Mã kế toán: NV001

Web hosting by Somee.com